กลับหน้าเข้าสู่ระบบ

กรอบนโยบายส่วนบุคคล

ระบบ thai.care ได้เตรียทการดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

1. ระบบ thai.care จะทำการเก็บข้อมูลในการลงทะเบียนร้านค้า และการเข้าใช้บริการร้านค้า ให้น้อยที่สุดโดยจะเก็บเฉพาะข้อมูลเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อใช้ภารกิจของกรมควบคุมโรคในการสอบสวนโรค เฉพาะในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเท่านั้น

2. ระบบ thai.care จะเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการร้านค้า ต่อความปลอดภัยของร้านค้า และนำเสนอให้กับร้านค้า และหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของร้านค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงความปลอดภัยของร้านค้า โดยไม่มีการระบุตัวตนของผู้ให้ความเห็น และไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการระบุตัวตนได้

3.ข้อมูลการใช้บริการร้านค้า จะถูกลบภายใน 30 วัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์อื่นๆ

4. ระบบ thai.care มีการกำหนด 1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2) ผู้ประมวลผลข้อมูล คือ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด 3)และมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระ ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย และผู้แทนจากภาคประชาสังคม เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประมวลผมข้อมูล ให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

5. ระบบ thai.care จะทำการขอความยินยอมการเก็บข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล จากผู้ใช้งานระบบ อย่างเปิดเผยในทุกกรณี และมีระบบรองรับกรณีที่ผู้ใช้งานระบบมีความต้องการถอนความยินยอมให้สามารถดำเนินการได้โดยสะดวก

6.เมื่อสิ้นสุดสถานการณ์ โควิด 19 แล้ว ระบบ thai.care จะทำการถ่ายโอนระบบและข้อมูลที่จำเป็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจตรงกับงานนั้นๆ ดังเช่น การถ่ายโอนระบบในการพัฒนาความปลอดภัยของร้านค้า ไปยังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น